انواع حالت های فروش

EXWork: فروش به صورت تحویل درب کارخانه می باشد.

CIF: هزینه حمل، حمل و نقل و بیمه کالا بر عهده فروشنده می باشد.

FOB: هزینه حمل، حمل و نقل دریایی و بیمه تا بندر مورد نظر برعهده فروشنده می باشد.