حمل و نقل ریلی

با بارگیری بر روی واگن های قطار به صورت ریلی، به سمت مقصدهای معین حرکت می نماید.