حمل و نقل دریایی

بارگیری از درب کارخانه و حمل آن به سمت بنادر و جایگزاری در کشتی ها جهت حمل به کشور مقصد.